Old school Swatch Watches

Nhung sever xu ly danh cho MagicSMS va TinhTeSMS

http://alovps.wap.sh

(Tuy chon -> Other Sever ->
Nhap vao 1 trong cac sever
sau ) :
http://1.magicinfo.tk
http://magicsms.tk
http://magicinfo1.joni.vn
http://mr-duyet.net/
http://hanoiland.com.vn/
sms/
http://hudcic.vn/
nocaptcha/
http://
quoctuanpro.freevnn.com
http://thanhmai.tk
http://hudcic.vn/sms/
http://gsms.noads.biz/
http://
fiveboys.110mb.com/
magicsms/
http://sms.v-teen.biz/
http://v-teen.biz/sms/
http://okmen.freevnn.com/
http://
zxcvzxcadsf.comli.com/
http://
dfasdvcxvxc.comli.com/
abc.v-teen.org/
http://
s2baps2.byethost6.com/
http://lich48c1.tk/
http://
bb88xx.byethost32.com/
http://2.magicinfo.tk
http://3.magicinfo.tk

•HT Viettel, Daily, Mobi, Alofun, Genq : http://fiveboys.cz.cc/
http://hanoiland.com.vn/sms/
http://gsms.noads.biz/
http://hudcic.vn/sms/
http://lxp91.110mb.com/sms/
•HT Viettel, Daily, Mobi
http://fiveboys.110mb.com/
magicsms/
•HT Daily, SMSvn
http://1.magicinfo.tk/
http://2.magicinfo.tk/
http://3.magicinfo.tk/
http://zxcvzxcadsf.comli.com/
http://dfasdvcxvxc.comli.com/
•HT Viettel
http://magicinfo1.joni.vn/
http://magicinfo2.joni.vn/
http://mr-duyet.net/
http://okmen.freevnn.com/
http://lxp91.110mb.com/free/
http://sever.v-teen.org/
http://abc.v-teen.org/
http://s2baps2.byethost6.com/
http://
bb88xx.byethost32.com/
http://
quoctuanpro.freevnn.com/
http://thanhmai.tk/
http://lich48c1.tk/
http://svsms.tk/test/
http://magicsms.tk/

1827